Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden EGBERGHS PRINTING SERVICE NV

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. EGBERGHS PRINTING SERVICE NV (hierna: EGBERGHS PRINTING SERVICE), met ondernemingsnummer BE0454.027.306 en maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Luikerstaanweg 320 (info@egberghs.be of 011/22.33.32), is gespecialiseerd in digitaal print- en drukwerk op maat, de verkoop van papierwaren, kantoorartikelen en toebehoren, alsmede het ontwikkelen van online tools of applicaties.
1.2. De algemene voorwaarden van de EGBERGHS PRINTING SERVICE zijn van toepassing op alle bestellingen en koop- en/of dienstenovereenkomsten tot stand gekomen, alsmede op bestellingen via de website www.egberghs.be of www.winkel.egberghs.be en gebeurlijke leveringen. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld in de bijzondere voorwaarden opgenomen in de aanbiedingen online of een tussen EGBERGHS PRINTING SERVICE en de klant gesloten overeenkomst, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke echter van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden.
1.3. De algemene voorwaarden van EGBERGHS PRINTING SERVICE zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd zijn met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van EGBERGHS PRINTING SERVICE, inclusief privacy policy en cookiebeleid en deze integraal te aanvaarden.
1.5. De algemene voorwaarden, het privacybeleid en cookiebeleid van EGBERGHS PRINTING SERVICE zijn steeds online te consulteren op www.egberghs.be of www.winkel.egberghs.be.
1.4. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.
1.5. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling via de webshop. Voor lopende bestellingen op het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze bestelling.

 

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

2.1. Prijsopgaven en offertes gebeuren steeds onder alle voorbehoud. Prijsopgaven en offertes zijn In geval van tijdelijke aanbieding waaraan een beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal EGBERGHS PRINTING SERVICE hier melding van maken in haar folders, catalogi, website of offerte.
2.2. Het aanbod in de webshop en de winkel geldt zo lang de voorraad strekt en kan door EGBERGS PRINTING SERVICE gewijzigd worden. Indien het gewenste artikel nier meer in het assortiment opgenomen is, kan de klant steeds contact opnemen (winkel@egberghs.be of 011/22.33.32). In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt EGBERGHS PRINTING SERVICE zich het recht voor een bestelling niet te accepteren.
2.3. EGBERGHS PRINTING SERVICE ziet toe op een nauwkeurige product- of dienstenomschrijving. De omschrijving en afbeeldingen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt EGBERGHS PRINTING SERVICE dit onverwijld aan de klant en behoudt EGBERGHS PRINTING SERVICE zich het recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. Gehanteerde afbeeldingen zijn steeds louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. EGBERGHS PRINTING SERVICE draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten in haar folders, catalogi, website of offertes.
2.4. Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel bindend na ontvangst van een orderbevestiging. Wijzigingen aan de bestelling zijn enkel mogelijk na schriftelijke bevestiging van EGBERGHS PRINTING SERVICE en is afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de productie- of ontwikkelingsfase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt.
2.5. In geval van maatwerk behoudt EGBERGHS PRINTING SERVICE zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden indien EGBERGHS PRINTING SERVICE dit om ongeacht welke reden niet mogelijk acht. EGBERGHS PRINTING SERVICE brengt de klant hier uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de opdracht van op de hoogte.
2.6. EGBERGHS PRINTING SERVICE levert enkel in volgende landen: België. Indien er tijdens het bestelproces een ander leveradres wordt opgegeven behoudt EGBERGHS PRINTING SERVICE zich het recht de bestelling, dan wel de levering ervan te weigeren.
2.7. Bestellingen die via de webshop geplaatst zijn worden uitgevoerd van zodra EGBERGHS PRINTING SERVICE de goedkeuring van de betalingstransactie door de betalingsafhandelaar heeft ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Bestellingen, opdrachten of diensten die niet via de webshop worden aangevraagd, worden uitgevoerd van zodra het gevraagde voorschot wordt betaald.
2.8. Annulatie van de bestelling is enkel mogelijk in zoverre de bestelling nog niet in behandeling is genomen.

 

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

Door het plaatsen van een opdracht verbindt de klant zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die een opdracht of bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

 

ARTIKEL 4 – MAATWERK EN PERSONALISATIE

4.1. Opdrachten of dienstverlening op maat dienen een opgave te bevatten van de noodzakelijke informatie voor het printen of bedrukken van de bestelling, dan wel voor de ontwikkeling van de applicaties. De klant is hierbij met uitsluiting van EGBERGHS PRINTING SERVICE verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verstrekte inlichtingen. In geval van afwijkingen of onvolledigheden in de verstrekte inlichtingen, draagt de klant alle onkosten die hieruit voortvloeien.
4.2. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor personalisatie enkel te aanvaarden bij bestellingen van een bepaalde grootorde.
4.4. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich ten allen tijden het recht voor een opdracht niet te aanvaarden indien zij het verzoek technisch niet haalbaar acht, dan wel niet strookt met de gehanteerde waarden en normen en brengt de klant hier onverwijld.

 

ARTIKEL 5 – PRIJZEN, MEERPRIJZEN EN BETALINGEN

5.1. De door EGBERGHS PRINTING SERVICE gehanteerde prijzen en voorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de webshop of weergegeven in de offerte op het ogenblik van bestelling.
5.2. De in de webshop of op de offerte vermelde prijzen zijn eenheidsprijzen en worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds exclusief BTW (21%) en andere kosten (o.a. handelings- en verzendkosten, in-en uitvoertaksen etc.), tenzij expliciet anders overeengekomen.
5.3. In volgende gevallen is EGBERGHS PRINTING SERVICE gerechtigd tot het aanrekenen van een meerkost:
• De prijs van kopies wordt verhoogd met de forfaitaire vergoeding van reprografie (artikel 59, 2e lid wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht);
• Het realiseren van een proefdruk van een gedeelte of het geheel van de opdracht;
• Prepress: indien bestanden niet drukklaar aangeleverd worden, wordt de handeling (inscannen, retouche, kleurcorrectie, opmaak etc.) aangerekend in regie;
• Het verbeteren van beeldkwaliteit wordt aangerekend in regie;
5.4. voor het opmaken van facturen onder € 100,00 excl. btw kan een administratieve kost worden aangerekend van € 9,00, behoudens in geval van afwijkende wettelijke bepalingen. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de facturatiegegevens. Indien EGBERGHS PRINTING SERVICE in een rechtzetting van de facturatie dient te voorzien ingevolge foutieve klantgegevens, wordt een administratiekost van € 15,00 aangerekend.
5.5. Vanaf het ogenblik dat a) de offerte wordt ondertekend of b) een bestelling/opdracht wordt geplaatst, en deze bevestigd wordt door EGBERGHS PRINTING SERVICE, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.
5.6. In geval van drukwerk, printopdrachten of applicatieontwikkeling behoudt EGBERGHS PRINTING SERVICE zich het recht voor om een voorschot te verzoeken. Voor het opzetten van de website en xm-projecten vindt de facturatie als volgt plaats: 40% bij aanvang – 40% bij oplevering en ingebruikname – 10% één week na oplevering.
5.7. Bestellingen/opdrachten zijn contant betaalbaar, waarbij alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van EGBERGHS PRINTING SERVICE.
5.8. Facturen dienen uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur plaats te vinden en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan een intrestvoet van 10%, alsmede een schadevergoeding van 1 % op het uitstaande factuurbedrag met een minimum van € 125,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van EGBERGHS PRINTING SERVICE voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.
5.9. Betalingen via de webshop kunnen plaatsvinden op één van de wijzen zoals weergegeven tijdens het bestelproces. EGBERGHS PRINTING SERVICE aanvaardt volgende betalingswijzen: Bancontact Mister Cash, Maestro, Visa.
5.10. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor om haar dienstverlening op te schorten bij voortdurende afwezigheid van betaling.
5.11. De goederen (incl. drukwerk en applicaties) blijven eigendom van EGBERGHS PRINTING SERVICE tot aan de integrale betaling van de prijs. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de goederen terug te of de applicatie onbeschikbaar te maken (offline) indien de klant diens betalingsverbintenis niet naleeft.
5.12. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan EGBERGHS PRINTING SERVICE en dit via aangetekende zending. Bij gebreke aan enige opmerking binnen deze termijn, wordt de inhoud ervan als aanvaard beschouwd.

 

ARTIKEL 6 – UITVOERING EN LEVERING

6.1. Bestellingen kunnen naar keuze van de klant in ontvangst genomen worden in de drukkerij van EGBERGHS PRINTING SERVICE te Hasselt, dan wel op het adres van de klant zoals opgegeven bij bestelling. Verzending of levering van bestellingen geplaatst via de webshop vindt plaats vanaf een bestelwaarde van € 150,00 excl. btw. Transport- en leveringskosten zijn ten laste van de klant.
6.2. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor het verwerken van een drukwerkorder, printopdracht of applicatieontwikkeling aan te vangen van zodra het volledige voorschot werd voldaan.
6.3. Levering van bestellingen door EGBERGHS PRINTING SERVICE bij de klant vindt enkel plaats binnen België en gebeurt volgens de onderrichtingen van de klant, dewelke verantwoordelijk gesteld wordt voor de verstrekte inlichtingen.
6.4. De in de webshop of offerte opgegeven levertermijnen zijn steeds indicatief en geven geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Deelleveringen en/of uitvoeringen zijn toegelaten. De uitvoeringstermijn voor printopdrachten of applicatieontwikkeling wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de omvang en complexiteit van de opdracht. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor de termijnen te verlenging in geval van wijziging en/of uitbreiding van de opdracht.
6.5. Van zodra de bestelling of opdracht de maatschappelijke zetel verlaat, draagt de klant met uitsluiting van ERGBERGHS PRINTING SERVICE alle risico’s waaronder zij blootgesteld kunnen worden, waaronder beschadiging, diefstal of verlies. Dit zowel in geval van levering door een externe partij, als wanneer het vervoer ten laste van EGBERGHS PRINTING SERVICE valt, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

 

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE RECHTEN

De klant garandeert EGBERGHS PRINTING SERVICE er door de uit te voeren opdracht of bestelling geen inbreuk gemaakt wordt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, met in begrip van het auteursrecht. De klant vrijwaart EGBERGHS PRINTING SERVICE in alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant verbindt zich er toe de bestelling of uitgevoerde opdracht onmiddellijk na levering of in ontvangst name te inspecteren. Zichtbare gebreken, kwalitatieve en andere tekortkomingen dienen onverwijld dienen onverwijld en uiterlijk binnen de vijf kalenderdagen schriftelijk gemeld te worden, op straffe van verval. Om in aanmerking genomen te worden, dient het schrijven een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de vermeende gebreken. Door ingebruikname wordt de klant veronderstelt zonder voorbehoud te aanvaarden en komt elk recht op compensatie wegens niet-conformiteit onherroepelijk te vervallen.
8.2. In geval van tijdig gemelde niet-conformiteit beschikt EGBERGHS PRINTING SERVICE over een termijn van 30 werkdagen om hieraan tegemoet te komen bestaande uit de vervanging, herstelling, dan wel financiële compensatie.
8.3. EGBERGHS PRINTING SERVICE stelt haar webshop ter beschikking en tracht als een goede huisvader in een periodiek onderhoud te voorzien zodoende verbindingen foutloos kunnen verlopen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de toegang occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen, nieuwigheden en/of onderhoud. De verbintenis omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis.
8.4. EGBERGHS PRINTING SERVICE is niet verantwoordelijk voor verkeerde afdrukformaten indien deze het gevolg zijn van aangeleverde bestanden die qua proportie niet overeenstemmen met het uiteindelijke formaat, behoudens wanneer de klant het gewenste formaat en uitsnijding uitdrukkelijk specifieert. Hetzelfde geldt voor wat betreft de beeldkwaliteit van aangeleverde bestanden.
8.5. Indien er geen kleurreferenties werden opgegeven bij bestelling wordt de kleur van afdruk geacht de gevraagde kleur te zijn. De klant dient er rekening mee te houden dat Pantonekleuren omgezet worden naar cmyk-kleuren en dat EGBERGHS PRINTING SERVICE geen aansprakelijkheid draagt in geval van lichte afwijkingen.
8.6. Het printen op door de klant aangeleverd materiaal gebeurt steeds op risico van de klant. EGBERGHS PRINTING SERVICE biedt geen enkele garantie wat de kwaliteit, duurzaamheid, uv-garantie etc. betreft.
8.7. EGBERGHS PRINTING SERVICE is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
8.8. Geringe afwijkingen tussen het geleverde werk en a) de door de klant verstrekte toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, databestanden en tekeningen, b) de specificaties zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of (c) zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen aanleiding geven tot korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
8.9. Gebreken aan de hard- software en randapparatuur van de klant waarop de dienstverlening i.v.m. applicatieontwikkeling wordt uitgevoerd (o.a. incompatibele software, verouderde besturingssystemen, het installeren van Third Party Components, eigenhandig ingrijpen van de klant op de digitale gebruikerservaring, trojan horses, onvoldoende beveiliging) geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van EGBERGHS PRINTING SERVICE.
8.10. Voor zover EGBERGHS PRINTING SERVICE bij de uitvoering van haar verbintenissen beroep doet op de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.
8.11. De klant vrijwaart EGBERGHS PRINTING SERVICE van ieder aanspraak van derden voor schade die hij/zij kunnen ondervinden in gevolge verkeerdelijk, illegaal of strafrechtelijk gebruik van de applicaties ontwikkeld door EGBERHGS PRINTING SERVICE, zelfs indien het misbruik niet intentioneel heeft plaatsgevonden.
8.12. In geval van aansprakelijkheid van EGBERGHS PRINTING SERVICE wegens een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling of opdracht. In geen geval is EGBERGHS PRINTING SERVICE aansprakelijk voor schade van derden, noch voor inkomsten- of winstderving.
8.13. In geval van een foutieve druk, dewelke niet te wijten is aan de inlichtingen verschaft door de klant, geldt er een verplichting tot retour. Zo niet wordt de opdracht geacht aanvaard te zijn door de klant en is EGBERGHS PRINTING SERVICE gerechtigd de kosten hiervoor in rekening te brengen.
8.14. De klant erkent en aanvaardt dat EGBERGHS PRINTING SERVICE de excepties en exoneraties, die een fabrikant, toeleverancier of onderaannemer ten aanzien van EGBERGHS PRINTING SERVICE kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
8.15. Iedere vordering dient op straffe van onontvankelijkheid te worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT

10.1. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, uitputting materialen, wettelijke verplichtingen, wilde staking, embargo’s, technische storingen, storingen in het netwerk etc., de uitvoering van het opdracht of bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding, behoudens wanneer EGBERGHS PRINTING SERVICE dit in de gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid noodzakelijk acht.
10.2. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor om de opdracht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling stop te zetten mits facturering van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling etc.
10.3. In geval van periodieke, terugkerende opdrachten (wekelijks, maandelijks, per kwartaal), heeft zowel EGBERGHS PRINTING SERVICE als de klant het recht een einde te stellen aan de overeenkomst mits het respecteren van een opzegtermijn van drie maanden, behoudens in geval van afwijkende afspraken tussen partijen. EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor om voorbereidende handelingen of reeds aangekochte materialen in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 11 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

11.1. EGBERGHS PRINTING SERVICE en de klant erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, mailadres, telefoonnummer, IP-adres, transactiegegevens etc. van natuurlijke personen) zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 vanaf 25 mei 2018 en deze te zullen naleven.
11.2. De door EGBERGHS PRINTING SERVICE verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant of betrokkene op de hoogte te houden van de bestelling, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant of betrokkene expliciet toestemming heeft verleend. EGBERGHS PRINTING SERVICE verbindt zich er toe de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken. Behoudens hetgeen noodzakelijk is voor een adequate dienstverlening, zal geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat EGBERGHS PRINTING SERVICE hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.
11.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of betrokkene.
11.4. Ingeval EGBERGHS PRINTING SERVICE beroep doet op derden, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de verstrekte persoonsgegevens, ziet EGBERGHS PRINTING SERVICE toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.
11.5. EGBERGHS PRINTING SERVICE verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector, de aard van de verwerking en de verbonden risico’s.
11.6. Om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat, waarmee de aan EGBERGHS PRINTING SERVICE doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd.
11.7. De klant of betrokkene heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid ervan te verzoeken. De gegevens die EGBERGHS PRINTING SERVICE verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling of opdracht, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan EGBERGHS PRINTING SERVICE (info@egberghs.be of Luikersteenweg 320, 3500 Hasselt).
11.8. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij EGBERGHS PRINTING SERVICE (info@egberghs.be of 011/22.33.32). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren.

 

ARTIKEL 12 – CONFIDENTIALEIT

EGBERGHS PRINTING SERVICE en de klant verbinden zich ertoe de vertrouwelijke inlichtingen, documenten en knowhow waarvan zij kennis krijgen tijdens de samenwerking noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks via derden, aan te wenden, te verspreiden of te communiceren, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het samenwerking.

 

ARTIKEL 13 – GESCHILLENBESLECHTING

12.1. Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot EGBERGHS PRINTING SERVICE te 3500 Hasselt, Luikerstaanweg 320 (info@egberghs.be of 011/22.33.32).
12.2. Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van EGBERGHS PRINTING SERVICE is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de opdracht, bestelling of de algemene voorwaarden.
12.3. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.