Privacybeleid Egberghs Printing Service NV

EGBERGHS PRINTING SERVICE NV hecht belang aan uw privacy en ziet er op toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Onderstaand privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door EGBERGHS PRINTING SERVICE NV (hierna “EGBERGHS PRINTING SERVICE”) en is van toepassing op de website www.egberghs.be, de daaraan gerelateerde domeinnamen (hieronder benoemd als “de website”) en de verstrekte dienstverleningen. Indien u gebruik maakt van online tools of applicaties ontwikkeld door EGBERGHS PRINTING SERVICE kan er mogelijks een additioneel privacy beleid van toepassing zijn.

EGBERGHS PRINTING SERVICE kan bij de verwerking van persoonsgegevens een verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), wanneer zij bepaalt welke gegevens er verzameld worden, voor welke doeleinden en met welke middelen deze verwerkt zullen worden. Wanneer er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van een klant, kan EGBERGHS PRINTING SERVICE ook optreden als een loutere verwerker. 

In dit privacybeleid zal onder meer volgende worden toegelicht:

 • Wie de verantwoordelijke is van de persoonsgegevens die via de website of in het kader van de dienstverlening geregistreerd en verwerkt worden;
 • Welke persoonsgegevens geregistreerd worden, waarom dit gebeurt en onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden;
 • Wat de rechtsgrond is van de verwerking van die gegevens;
 • In hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld;
 • Welke maatregelen er genomen worden om de persoonsgegevens te beveiligen;
 • Op welke manier de betrokkene de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan controleren en gebruik kan maken van zijn of haar rechten op grond van de AVG;

 

1. Definities

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben volgende begrippen de volgende betekenis:

 • AVG: Verordening nr. 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd;
 • Gegevens: alle informatie die tussen partijen uitgewisseld wordt. Deze informatie kan tevens persoonsgegevens bevatten;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • Gevoelige persoonsgegevens: persoonlijke informatie waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over de gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksuele geaardheid;
 • Betrokkene: de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Datalek: elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
 • GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit, een onafhankelijke nationale overheidsinstantie verantwoordelijk voor de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens (voorheen: de Privacy Commissie)

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens?  

a. Websitebezoek, (web)shop, webportalen en printopdrachten

EGBERGHS PRINTING SERVICE NV
Luikersteenwseg 320
3500 Hasselt (België)

Ondernemingsnummer: 0454.027.306

support@egberghs.be
011/22.33.32

EGBERGHS PRINTING SERVICE is verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens wanneer u de website bezoekt, een bestelling plaatst in de webshop of een printopdracht verzoekt. Wanneer deze laatste uitgaat van een onderneming en bestaat uit gepersonaliseerde reclame en aanverwanten, treedt EGBERGHS PRINTING SERVICE echter op als verwerker. De hiertoe verstrekte persoonsgegevens zijn ten allen tijden afkomstig van de klant, die als verantwoordelijke optreedt. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het gerechtvaardigd verwerken van de persoonsgegevens van betrokkenen en de eventuele actualisatie hiervan.

b. Het gebruik van door EGBERGHS PRINTING SERVICE ontwikkelde (inschrijvings-)applicaties voor eventmanagement

Wanneer EGBERGHS PRINTING SERVICE in opdracht van een klant inschrijvingsapplicaties ontwikkelt, ter beschikking stelt of beheert via mailing, treedt zij op als verwerker. Deze dienstverlening is bedoeld voor gebruik door of ten behoeve van de klant. De persoonsgegevens die hierbij verwerkt worden, worden door de klant verstrekt aan EGBERGHS PRINTING SERVICE. De klant zal hierbij optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

EGBERGHS PRINTING SERVICE en de klant zullen de nodige contractuele maatregelen nemen teneinde de rechten en verplichtingen van beide partijen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens te bepalen.

De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het gerechtvaardigd verwerken van de persoonsgegevens van betrokkenen en de eventuele actualisatie hiervan.

EGBERGHS PRINTING SERVICE verzoekt u dan ook het privacybeleid van de onderneming namens wie u een “save the date”, uitnodiging of andere mailing ontvangt, te raadplegen voor verdere informatie. EGBERGHS PRINTING SERVICE is niet aansprakelijk voor de privacyhandelingen van de klant, dewelke mogelijks afwijken van hetgeen in dit privacybeleid werd bepaald.

3. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en op welke grond?

EGBERGHS PRINTING SERVICE verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt door bijvoorbeeld contactopname (persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail), via een bezoek aan de website (contactformulier, cookies) of na ontvangst uit andere bronnen.

De klant en/of betrokkene blijft eigenaar van de aan EGBERGHS PRINTING SERVICE ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

3.1. Website

De website van EGBERGHS PRINTING SERVICE maakt gebruik van cookies die o.m. analyseren hoe gebruikers de website gebruiken, helpen om rapporten op te stellen over de website-activiteit en internetgebruik (statistische doeleinden). Bijvoorbeeld om te achterhalen welke pagina’s bezocht worden, welke zoekwoorden er ingegeven worden en hoelang men doorgaans op een bepaalde pagina verblijft. Op deze wijze tracht EGBERGHS PRINTING SERVICE haar website te verbeteren voor een optimale gebruikerservaring en fraude te detecteren. Daarnaast is het mogelijk dat deze cookies door EGBERGHS PRINTING SERVICE ook aangewend worden voor accountmanagement, websitepreferenties, advertentie, en om haar dienstverlening te personaliseren en verbeteren.

Meer info over de gebruik van cookies door EGBERGHS PRINTING SERVIC kan u terugvinden in de cookie policy consulteerbaar op de website.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door dat in te stellen in uw internetbrowser. Het kan echter dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.

3.2. Dienstverlening

In het kader van haar diverse dienstverleningen, registreert EGBERGHS PRINTING SERVICE volgende persoonsgegevens:

a. Printopdrachten & bestellingen (web)shop

Contact en identificatiegegevens:

Naam, voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer van natuurlijke personen en contactpersonen van de klant

Identificering, contactname bij uitvoering dienstverlening, facturatie en boekhoudkundige doeleinden.

In geval van bestellingen en aankopen via de (web)shop worden deze gegevens tevens gebruikt voor customer support.

b. Gepersonaliseerde printopdrachten in opdracht van de klant

Contact en identificatiegegevens:

Naam, voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer van de verantwoordelijke en/of de betrokkene

Identificering, contactname bij uitvoering dienstverlening, personaliseren van de opdracht, facturatie en boekhoudkundige doeleinden

c. Applicatieontwikkeling (eventmanagement, registratie, wedstrijdbeheer) in opdracht van de klant

Contact en identificatiegegevens:

Naam, voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer

Identificering, contactname en boekhoudkundige doeleinden

Geslacht en geboortedatum

Indien noodzakelijk voor een adequate doelgroepbepaling met het oog op inschrijving, deelname en selectie

Informatie over minderjarige personen

Naam, adres, leeftijd, geslacht

Indien noodzakelijk voor een adequate doelgroepbepaling met het oog op inschrijving, deelname en selectie

Het is mogelijk dat in het kader deze dienstverlening tevens overige persoonlijke informatie verstrekt  en verwerkt wordt of dient te worden. De specifieke inhoud van deze informatie wordt bepaald door de klant als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel door de betrokkene zelf in geval van vrijwillige doorgave van deze gegevens. Dit met uitsluiting van enige verantwoordelijkheid in hoofde van EGBERGHS PRINTING SERVICE.

d. Vacatures en sollicitaties

Contact en identificatiegegevens:

Naam, voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer

Identificering, contactname en boekhoudkundige doeleinden

Geslacht en geboortedatum

Noodzakelijke informatie in het kader van de wervings-en selectieprocedure

Gegevens in verband met de arbeidssituatie:

Diploma, werkervaring en werkstatus

Noodzakelijke informatie in het kader van de wervings- en selectieprocedure

Daarnaast verzamelt EGBERGHS PRINTING SERVICE in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens die tot de categorie van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens behoren:

Medische informatie

Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van bepaalde functies binnen EGBERGHS PRINTING SERVICE in het kader van een wervings- en selectieprocedure

Financiële informatie

Bankgegevens

Noodzakelijke informatie in geval van aanwerving en voor boekhoudkundige doeleinden

Strafrechtelijk verleden

Uittreksel strafregister

Informatie in het kader van wervings- en selectieprocedure

3.3. Nieuwsbrief

Indien EGBERGHS PRINTING SERVICE nieuwsbrieven uitstuurt en u er voor opteert deze te ontvangen, worden hiervoor uw naam, voornaam en e-mailadres geregistreerd. Die gegevens zijn noodzakelijk om u op de hoogte te kunnen houden van praktische informatie, marketing, evenementen en diensten. De persoonsgegevens die specifiek voor deze doeleinden werden verstrekt, worden door EGBERGHS PRINTING SERVICE bewaard tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan EGBERGHS PRINTING SERVICE om uw gegevens te verwerken.

 

3.4. Algemeen

In het kader van de verwerkingsactiviteiten kunnen minstens de persoonsgegevens van volgende natuurlijke personen verwerkt worden: de klant, contactpersonen van de klant, prospecten en iedere natuurlijke persoon van wie EGBERGHS PRINTING SERVICE via de klant gegevens ontvangt. EGBERGHS PRINTING SERVICE verwerkt hierbij alleen deze gegevens die zij van de betrokkene of de klant zelf ontvangt, dan wel na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de betrokkene vergaard bij overige instanties, waaronder overheden. Indien EGBERGHS PRINTING SERVICE optreedt als verwerker worden de categorieën van betrokkenen uitsluitend door de klant als verantwoordelijke bepaald.

Al deze hiervoor vermelde gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen EGBERGHS PRINTING SERVICE en de klant werd afgesloten en kunnen daarnaast het gevolg zijn van een wettelijke verplichting. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in uitvoering van de (hoofd)overeenkomst, dan wel na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerkingen van EGBERGHS PRINTING SERVICE kunnen in uitzonderlijke gevallen tevens persoonsgegevens van minderjarige personen omvatten. Wanneer toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over de minderjarige draagt, verplicht is, zal EGBERGHS PRINTING SERVICE deze gegevens enkel verwerken in zoverre wij hiertoe de nodige toestemming hebben bekomen. 

In de mate van het mogelijke en waar redelijk zal EGBERGHS PRINTING SERVICE er over waken dat onvolledige, onjuiste of irrelevante gegevens worden verbeterd of verwijderd.

 

3.5. Verdere verwerking door EGBERGHS PRINTING SERVICE

Wanneer u beroep hebt gedaan op de dienstverlening van EGBERGHS PRINTING SERVICE of u zich heeft ingeschreven op nieuwsbrieven, dan behoudt EGBERGHS PRINTING SERVICE zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor marketing doeleinden en informering over de diensten van EGBERGHS PRINTING SERVICE. Dat gebeurt in het kader van het gerechtvaardigd belang. Als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, dan kan u hiertoe een schriftelijk verzoek richten naar EGBERGHS PRINTING SERVICE (support@egberghs.be) of gebruikmaken van de uitschrijflink in de verzonden mailings.

De persoonsgegevens van betrokkenen die door de klant aan EGBERGHS PRINTING SERVICE in het kader van applicatieontwikkeling ter beschikking worden gesteld, worden uitsluitend voor deze doeleinden verwerkt, behoudens uitdrukkelijke afwijkende toestemming van de betrokkene.

 

4. Doeleinden voor de gegevensverwerking

EGBERGHS PRINTING SERVICE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het contacteren van de betrokkene in het kader van de dienstverlening;
 • Het uitvoeren van bestellingen van kantoormateriaal, (gepersonaliseerde) printopdrachten en applicatieontwikkeling;
 • Versturen van nieuwsbrieven en informatie over diensten van EGBERGHS PRINTING SERVICE;
 • Inschrijving-, event en wedstrijdregistratie bij door de klant georganiseerde evenementen waartoe EGBERGHS PRINTING SERVICE applicaties heeft ontwikkeld met in begrip van volgende activiteiten: het in ontvangst nemen van persoonsgegevens aangeleverd door de verantwoordelijke, het opnemen van persoonsgegevens in de systemen van de verwerker, het combineren van de persoonsgegevens met het bericht dat de klant wenst te laten printen (gepersonaliseerd drukwerk) of versturen, het versturen van uitnodigingen, het registreren van inschrijvingen en aanwezigheden inclusief rapportage en deelnamelijsten, communicatie omtrent de deelname, toegangsregistratie etc.;
 • Verlenen van toegang tot online tools ontwikkeld door EGBERGHS PRINTING SERVICE;
 • Beheer van orders en bestellingen door klanten die gebruik maken van de door EGBERGHS PRINTING SERVICE ter beschikking gestelde digitale platformen;
 • Het analyseren van de werking en het aanbod op de website;
 • Verwerken van sollicitaties of stageaanvragen;
 • Boekhouding en administratie;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Ter beschikking stellen, beheren en optimaliseren van de website en de gebruikerservaring;
 • Het behandelen van vragen gericht aan EGBERGHS PRINTING SERVICE via het online contactformulier;
 • Overige doeleinden die blijken uit de specifieke opdracht toevertrouwd aan EGBERGHS PRINTING SERVICE; 

De verwerkingen vinden steeds plaats overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU (AVG). Voorts zal EGBERGHS PRINTING SERVICE zich in de mate van het mogelijke confirmeren met toekomstige uitvoeringsbesluiten.

 

6. Geautomatiseerde besluitvorming

EGBERGHS PRINTING SERVICE wendt de door u verstrekte persoonsgegevens momenteel niet aan voor geautomatiseerde besluitvorming. Indien dit in de toekomst wel gebeurd, zal het privacybeleid hiertoe worden aangepast.

 

7. Subverwerkers

EGBERGHS PRINTING SERVICE NV maakt gebruik van subverwerkers. Dit zijn (rechts-)personen, diensten of instanties, behorende tot de hierna vermelde categorieën, die in opdracht van EGBERGHS PRINTING SERVICE persoonsgegevens verwerken.

 • Dienstverleners: EGBERGHS PRINTING SERVICE kan beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten in het kader van de toevertrouwde opdracht en om aan administratieve of wettelijke plichtplegingen te voldoen. Deze derden kunnen bij het verlenen van hun diensten toegang krijgen tot de persoonsgegevens en deze desgevallend verwerken. Denk hierbij aan medewerkers, drukkers, copywriters, boekhoudsoftware, boekhouder, hostingplatformen, betalingsafhandelaars, logistieke partners etc.
 • IT-dienst: De IT-dienstverleners waarop EGBERGHS PRINTING SERVICE beroep doet, voorzien in de nodige technische maatregelen op het vlak van datatransmissie en de beveiliging van persoonsgegevens. In het kader hiervan is het mogelijk dat ook deze externe partij kennis krijgt van uw persoonsgegevens.

De verwerkingen die door subverwerkers plaatsvinden, zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van hun respectievelijke opdracht.

EGBERGHS PRINTING SERVICE ziet er op toe dat haar subverwerkers, al dan niet contractueel, voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen aantonen voor de verwerking en voldoen aan de wettelijke verplichtingen op basis van artikel 28 AVG. De subverwerker beslist hierbij autonoom over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, rekening houdende met de risico’s verbonden aan diens expertise. Bij gebreke aan eenzelfde expertise is EGBERGHS PRINTING SERVICE als verwerkingsverantwoordelijke of hoofdverwerker niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige verwerkingen die ingevolge een verkeerdelijke inschatting van de subverwerker plaatsvinden. EGBERGHS PRINTING SERVICE draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of corruptie van data, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen en (cloud-)servers van de subverwerker.

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van subverwerkers en de medewerkers van EGBERGHS PRINTING SERVICE, worden er geen persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven, tenzij op verzoek van de betrokkene, gerechtelijke autoriteiten of in de gevallen waarin zulks bij wet wordt opgelegd. Indien EGBERGHS PRINTING SERVICE toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, zal hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming van de betrokkene gevraagd worden.

 

8. Verwerkingen buiten de Europese Unie

Bovenstaande verwerkingen gebeuren op en door gebruik te maken van de systemen van EGBERGHS PRINTING SERVICE of een subverwerker, dewelke bestaan uit zowel hardware als software. Hierbij tracht EGBERGHS PRINTING SERVICE het doorgeven en verwerken van persoonsgegevens in derdenlanden te beperken tot deze gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. Wanneer er alsnog gegevensverwerking buiten dit territorium plaats dient te vinden, dragen zij er zorg voor dat er door deze landen een passend beschermingsniveau geboden wordt, equivalent aan de het niveau gewaarborgd onder de AVG en dit privacy beleid, tevens rekening houdende met de voorgenomen verwerking, de omvang en categorie van de te verwerken persoonsgegevens, het land van bestemming en de rechtsregels die in het desbetreffende land gelden.

EGBERGHS PRINTING SERVICE heeft als verwerker echter geen enkele controle over de locatie van de systemen (hard en software) van de verantwoordelijke.

 

9. Bewaring van de persoonsgegevens

Na uitvoering van de dienstverlening of bij het beëindigen van de samenwerking tussen partijen waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, bewaart EGBERGHS PRINTING SERVICE deze vervolgens gedurende de termijn van respectievelijk 3 jaar voor wat betreft prospecten, 3 jaar voor klantgegevens en 3 jaar voor die persoonsgegevens die door de klant als verantwoordelijke ter beschikking werden gesteld. Dit behoudens de boekhoudkundige stavingstukken, dewelke een langere bewaartermijn van 7 jaar rechtvaardigen of in die gevallen waar het langer bewaren van informatie noodzakelijk is voor een adequate, toekomstige dienstverlening.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking gesteld van de betrokkene, of de verantwoordelijke in geval van applicatieontwikkeling.

EGBERGHS PRINTING SERVICE streeft er ten allen tijden naar de verzamelde persoonsgegevens zo voor als mogelijk te anonimiseren zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbare personen.

 

10. Beveiliging van uw persoonsgegevens

EGBERGHS PRINTING SERVICE heeft passende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofde verspreiding of wijziging te voorkomen. Met het oog op het waarborgen van de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens werden onder meer volgende maatregelen genomen:

 • Toegangscontrole bestaande uit unieke wachtwoorden en inlogcodes;
 • Doelgebonden toegangsbeveiliging en controle op de toegekende bevoegdheden;
 • Beveiliging van de netwerkverbindingen website via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Beveiliging van het intern netwerk, gegevensopslag op lokale servers en het vermijden van onbeveiligde back-ups;
 • Verwerking van de via de website verstrekte persoonsgegevens in een afgesloten digitale omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is;
 • Up to date anti-malware;
 • Periodieke security testing;
 • Het gebruik van beveiligde USB-sticks voor datatransfer op grote schaal;
 • Afsluiten van overeenkomsten met contractanten en subverwerkers;
 • Regelmatige beoordeling van leveranciers en externe partners op vlak van gegevensverwerking en beveiliging;
 • Interne policy omvattende o.m. wachtwoordbeleid, softwarebeleid, e-mailbeleid en een beleid rond het veilig behandelen en vernietigen van vertrouwelijke informatie;
 • Vermijden van samenwerkingen met derden buiten de EU gevestigd, behoudens in geval van een aantoonbaar adequaat beveiligingsniveau;
 • Het beperken van de bewaartermijn van documentatie bevattende persoonsgegevens tot het strikt noodzakelijke, alsmede een veilige vernietiging van verouderde data;

Daarnaast ziet EGBERGHS PRINTING SERVICE er op toe dat de toegang tot de persoonsgegevens beperkt wordt tot deze medewerkers en subverwerkers die de informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Er zal geen duplicering van de verstrekte persoonsgegevens plaatsvinden, behalve met het oog op een back-up, of wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.

Alle verstrekte persoonsgegevens worden met de grootste discretie behandeld. EGBERGHS PRINTING SERVICE legt haar administratieve medewerkers en subverwerkers door middel van een overeenkomst  eenzelfde geheimhoudingsverplichting op.

EGBERGHS PRINTING SERVICE tracht haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Indien u van oordeel bent dat uw gegevens onvoldoende beveiligd werden of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan gerust contact op via ons online contactformulier of via support@egberghs.be

 

11. Uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene beschikt u overeenkomstig de AVG (artikel 12-22 AVG) over een aantal rechten die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op inzage en rechtzetting: U heeft het recht om de persoonsgegevens die EGBERGHS PRINTING SERVICE verwerkt, op te vragen en eventueel onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen.
 • Recht om te worden vergeten: U heeft het recht om te verzoeken dat EGBERGHS PRINTING SERVICE uw persoonsgegevens verwijdert uit haar database.
 • Recht om (het doel van) de verwerking te beperken: U heeft het recht om de doeleinden van de verwerking ten allen tijden aan te passen, de categorieën persoonsgegevens, dan wel om een (tijdelijke) stopzetting van de verwerking te verzoeken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als betrokkene kan u er om verzoeken dat uw gegevens ter beschikking worden gesteld in een gestructureerd format en deze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om een bezwaar in te dienen: Indien u van mening bent dat er een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Hoogstraat 139  (022/74.48.00 of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 • Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om u ten allen tijden te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

Met vragen omtrent het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens of in geval van beroep op uw rechten als betrokkene, kan u contact opnemen met EGBERGHS PRINTING SERVICE via een schriftelijk, duidelijk en gemotiveerd verzoek en met vermelding van uw e-mailadres naar support@egberghs.be of per post naar Luikersteenweg 320, 3500 Hasselt (België).

EGBERGHS PRINTING SERVICE tracht elk verzoek onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van één maand te verwerken. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig verlengd worden (artikel 12.3 AVG).

EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor om te bepalen of het verzoek gerechtvaardigd is. De gegevens van de betrokkene zullen dan ook enkel worden gecorrigeerd wanneer deze onvolledig, onnauwkeurig of irrelevant blijken voor de doeleinden waarvoor EGBERGHS PRINTING SERVICE deze gegevens aanwendt. In bepaalde gevallen zal er daarnaast geen gevolg gegeven kunnen worden aan een verzoek tot gegevenswissing wanneer er wettelijke bewaartermijnen nageleefd moeten worden.

 

12. Discrepanties

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen dit privacy beleid en de overeenkomst afgesloten tussen EGBERGHS PRINTING SERVICE en de klant, primeren de bepalingen van de overeenkomst.

 

13. Wijzigbaarheid van het privacybeleid

Tenzij anders is vermeld, is dit privacybeleid van toepassing op alle gegevens die EGBERGHS PRINTING SERVICE over u heeft.

EGBERGHS PRINTING SERVICE behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen indien dat nodig zou blijken. Dit evenwel zonder afbreuk te doen aan de toegekende rechten onder de AVG. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden op de website. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen.

Dit privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 15 juni 2018.